Нравится

Աբաս  (ծննդյան թիվը անհայտ - 596) — Աղվանից մարզպանության եպիսկոպոսապետ 552-ից։Կառավարել է 928-953թ.թ.

Կրել է «Կաթողիկոս Աղվանից, Լփնաց և Չողայ» տիտղոսը։ Պարսից Սասանյան արքունիքի հովանավորությամբ առանձնացել է Հայոց մայր եկեղեցուց և աթոռանիստը հիմնելՊարտավ քաղաքում։ Նրան են ենթարկվել ութ եպիսկոպոսական թեմեր։ Սակայն Աբասն ընդունել է Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցու գահերեցությունը, պայքարելԲյուզանդիայից պարտադրվող քաղկեդոնականության (երկաբնակության) դեմ։

Current Position free counters