Нравится
Խոսրով Բ, հայոց թագավոր 279-287 թթ.: Հռոմեացիների օգնությամբ նվաճելով երկիրը, սպանվել է 287 թ-ին: Նրան փոխարինել է որդին` Տրդատ Գ Մեծը:
Current Position free counters